مرد بودن قـــانـــون دارد!

مرد بودن قـــانـــون دارد!


الکے نیستـ !


بایـد محکمـ باشے ،


متیـن باشے ،


یکـ دل باشے و یکـ رنگـ !


بایـد با تمامـ توانتـ تکیـﮧ گاهـ شوے !


بایـد درد دل بشنوے !


آرامش ببخشے !


بایـد بغـض هایتـ را بخورے ...


بایـد سنگیـن باشے !


یاد بگیرے پـدرے کنے !


زمیـن بایـد لذتـ ببرد از اینکـﮧ گامهاے تــو را مے پذیرد !


و پر رنگـ تر از همـﮧ ے ایـن ها، بایـد مـرد باشے !


/ 0 نظر / 12 بازدید