# فرهنگ_یعنی_بپذیریم_که_قیافه_و_ظاهر_هرکس_دوبخش_دارد