چهار راه رسیدن به آرامش :

چهار راه رسیدن به آرامش :

1. نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا

2. نـگاه کردن به عقب و تشـکر از خدا

3. نـگاه کردن به جلو و اعـتماد به خدا

4. نگاه کردن به اطراف وخدمت به خدا

/ 1 نظر / 6 بازدید
raha....

هَــمــہ یــآכشــوטּ مـیـمـونـہ [بـآهـآشـوטּ] چـیـڪـآر ڪَـرכے وَلـے یـآכشـوטּ نـمـیـمـونـہ [بَــرآشـوטּ] چـیـڪـآر ڪَـرכے