دخــتر :پـســر

دخــتر : یــه چــیــز بـگـــم؟

پـســر : آره بــگــو…

دخــتر:تــو قـشـنـگــتــریـن لـبـخـنـد دنـیــا رو داری…

پـسـر :مـن یـه چــیــز بـگــم ؟

دخــتــر: بگـــو…

پـســر:اون فـقـط بـخــاطــر وجــود تـوعه…
/ 1 نظر / 9 بازدید
raha....

♣به بعضیـــــــا باس بگی:↜★ ♣اﺻﻼ ﺷﻤﺎ ﺧــــﻮﺷـﮕﻞ ﻭ ﻣــﻠــــﻮس...↷★ ♣ﻣﺎ ﺍﻟﺪﻧـــﮓ ﻭﺩﯾــــــﻮث....!!!⇝★ ♣ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻣـــــــــﺎ نــﻤـﯿـﺨــــﻮﺭﻯ...↯★ ♣ﺧـﺪﺍﻓـﻈــﻰ ﺑﻮﺱ ﺑﻮس....!!↺★ ♣هــــHeـــــه★