کـــَمى

▂▃▅ دلــم کــَمى خــُدا مــى خــوآهـَد

 ▂▃▅ کـــَمى سکــوتــــ

 

 

 ▂▃▅ دلــَم دل بـــُریدن مــى خــوآهـَد

 

 

 


▂▃▅ کــَمى اَشکـــ

 

 

 ▂▃▅ کــَمى بــُهتــــ

 

 

 ▂▃▅ کــَمى آغــوش ِ آسمــآنى

 

 

 ▂▃▅ کــمى دور شــُدن اَز ایــن جــنس
ِ آدم ...

 

 

 

 
/ 0 نظر / 6 بازدید