عشق اول

اولین عشق مثله یه خاطره خوب یا تلخ فراموش نشدنیه


اگه بهش برسی میشه یه خاطره خوب و موندنیقلب


اگه بهش نرسی میشه یه خاطره تلخ و موندنیافسوس


واقعا این عشق چه میکنه با این دل عاشقاافسوسناراحتنیشخند


/ 1 نظر / 4 بازدید
فاطی

گاهی برای آرام کردن کسی درد دل کردن کافی نیست یک آغوش بس است